Általános Szerződési Feltételek

(hatályos: 2024.01.01-től visszavonásig)

1. Általános rendelkezések
1.1 Szlameniczky Anna egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (székhely: 1124 Budapest Jagelló út 13. 2./3., nyilvántartási szám: 52164910; adószám: 53038858-1-41, e-mail: szanna.kit@gmail.com, telefonszám: +36302746132, a továbbiakban: Szolgáltató) Kriston intim torna- és Gésák Titka, pilates és LoveYourBelly tréner, fő profilja az oktatás. Oktatási tevékenységét elsősorban fix időpontokban meghirdetett vagy egyéni tréningeken tartja, amelyhez kapcsolódóan on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet, az eseményekre történő jelentkezés lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban Jelentkezés). A Jelentkező jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével történő időpontfoglalás alapján tud jelentkezni, előleg vagy a Tanfolyam díjának befizetésével.
1.2 A Szolgáltató a www.szanna.hu elnevezésű Weboldalt üzemelteti, amelyen keresztül biztosítja a Jelentkezők részére a Weboldalon meghirdetett tréningekre, eseményekre (a továbbiakban Tanfolyam) történő on-line jelentkezést (a továbbiakban: Szolgáltatás).
1.3 A Tanfolyamok árát Szolgáltató határozza meg, a feltüntetett árak bruttó árak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Tanfolyamok árának megváltoztatására, amely azonban nem terjed ki a már szerződött (azaz elfogadott Jelentkezés esetén) Tanfolyamokra.
1.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint a Weboldalát használó természetes személy (a továbbiakban: Jelentkező; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
1.5 A Jelentkező az általa kiválasztott Tanfolyamon való tényleges részvétel tekintetében Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató felelőssége a Tanfolyam kapcsán kiterjed a Jelentkezés teljes menetére, valamint a Tanfolyam a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítására, megvalósulására, esetleges elmaradására.
1.6 Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.
1.7 A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

2. Az ÁSZF elfogadása és módosítása
2.1. A Jelentkező az internetes vásárlás során legkésőbb a „Jelentkezés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben egy jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
2.2. A Szolgáltató tájékoztatja Jelentkezőt és Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Jelentkezőt a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

3. A Jelentkező adatai
3.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Jelentkező megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Tanfolyam(ok)kal, a Weboldallal, vagy a Jelentkezéssel történő bármilyen visszaélés esetén.
3.2. A Jelentkező kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a jelentkezési űrlapon. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jelentkezés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Jelentkezőtől. A Szolgáltató a Jelentkező által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Jelentkezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, mert azok szerepelnek az automatikus visszaigazolásban. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Jelentkező valódiságát ellenőrizni.
Az adatkezelés további szabályait a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: https://szanna.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ és jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

4. A Jelentkezés menete, a részvétel visszaigazolása
A Weboldalon a Jelentkező a „Tanfolyamok” menüpont alatt találhatja meg az egyes tanfolyamtípusok leírását, az elérhető három típusra bontva azok altípusaival, továbbá az elérhető időpontokat és helyszíneket, a tanfolyam időtartamát, valamint a fizetendő tanfolyami díjat. A Jelentkező a kiválasztott tanfolyam elnevezése és időpontja alatti „Jelentkezés” gombra kattintással a „Jelentkezés” felületre jut, amely felületen kell megadnia személyes adatait (név, e-mail, telefonszám), továbbá a számla kiállításához szükséges adatokat, illetve jelölhető az alkalmas időintervallum, amelyen belül egyéni egyeztetés alapján dől el a Tanfolyam pontos időpontja. A Kriston Intim Tornára, valamint a Kriston Gésák Titka tanfolyamra történő jelentkezés esetében már a „Jelentkezés” felület tovább irányít a www.intimtorna.hu weboldalra, ahol a jelentkezés véglegesíthető .
A Jelentkező a jelentkezés véglegesítése előtt köteles elfogadni az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. Mindezeket követően Jelentkező a „Jelentkezek” gombra kattintással véglegesíti a Jelentkezést, amelyről egy automatikus visszajelzést kap „Jelentkezés visszaigazolása” címmel.
A Jelentkezés akkor végleges, ha a teljes díj kifizetésre kerül, amelyet a Jelentkező egy, a Szolgáltató által e-mailen megküldött, a Tanfolyamok megkezdését megelőzően a Jelentkezést követő 5 napon belül esedékes díjbekérő alapján fizet meg, amelynek hiányában a Tanfolyam lemondottnak tekintendő.
Az automatikus visszajelzésen túl a Jelentkező egy, a fizetés teljesülését visszaigazoló számlát, valamint a Jelentkezést megerősítő e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mailcímre, amely tartalmazza a Tanfolyam adatait. Ha ezt a visszaigazolást a díj kifizetését követő 24 órán belül nem kapja meg, kérjük, hogy a szanna.kit@gmail.com e-mail címre küldje el erre vonatkozó jelzését.
A Tanfolyam teljes díja a Tanfolyam megkezdését megelőzően 14 naptári nappal esedékes, az előző két bekezdésben ismertetett módon és következményekkel.
A Jelentkezést és a részvételi díj kifizetését megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Jelentkező által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Jelentkezőt terheli a felelősség.

5. A Tanfolyam díjának kifizetése, kedvezmények
✔ A Tanfolyam díja egyösszegben fizetendő a Szolgáltató által megküldött és 5 napos fizetési határidővel kiállított díjbekérő alapján.
✔ Amennyiben Jelentkező a Tanfolyam kezdetét megelőzően legalább 21 nappal jelentkezik, úgy külön kérésére Szolgáltató lehetőséget biztosít a Tanfolyam árának két részletben történő megfizetésére. Két részletben történő fizetés esetén a díj első 50%-a 5 napon belül, míg a második 50% a Tanfolyam kezdetét megelőző 14. napig bezárólag esedékes.
✔ A Tanfolyam díja egyéni LoveYourBelly és egyéni Kriston Intim Torna Tanfolyam esetén nem tartalmazza a terembérlet díját, amely a Jelentkezőt terheli és amelynek pontos összegéről Szolgáltató előzetesen Weboldalán tájékoztatja Jelentkezőt. A Tanfolyamok pontos időtartama a Weboldalon megtalálható, amelynek megfelelően a terembérleti díj Jelentkezőre eső összege előre pontosan kalkulálható.
✔ Valamennyi egyéni Tanfolyam Weboldalon feltüntetett díja megemelkedik 30%-kal, amennyiben az szombaton, vasárnap vagy hétköznap 17h után kerül megtartásra.
✔ Valamennyi Tanfolyam teljes díja Jelentkezéskor fizetendő a 4. pontban foglaltak szerint.
✔ Jelentkező a Szolgáltató által e-mailen megküldött díjbekérő alapján a díjat választása szerint SimplePay rendszeren keresztül bankkártyás fizetéssel, átutalással vagy SZÉP Kártya szolgáltatója oldaláról szabadidő zsebből fizetheti meg. Szolgáltató nem kerül a Jelentkező banki adatainak birtokába.

SZÉP Kártyás (előleg)fizetés esetén a fizetés menete valamennyi SZÉP Kártya szolgáltató esetén megtalálható az alábbi oldalon: http://szepkartyasok.hu/ SZÉP-kártya-információk/interneten-fizethetünk-pihenőkártyával.
SimplePay választása esetén a fizetési felület SimplePay rendszerre irányít, amelyen bankkártyaadatokkal van mód fizetést indítani. A SimplePay működéséről, biztonságáról a következő oldalon olvasható tájékoztatás: https://simplepay.hu/vasarloknak/#page-intro-text
A kártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.1 Számla
Szolgáltató a díj kifizetéséhez díjbekérőt, a tanfolyam teljes díjának megfizetéséről elektronikus számlát (a továbbiakban: e-számlát) állít ki a jelentkezési folyamat során megadott adatokkal. A számlához szükséges adatok: név, székhely/lakcím és amennyiben van: adószám, továbbá e-mail cím. A kiállított elektronikus díjbekérőt a Szolgáltató e-mailen küldi el a Jelentkezést követő 3 napon belül. A tanfolyamok teljes díjának kiegyenlítését követő 3 napon belül a jelentkező e-számlát kap.
Az e-számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Jelentkező által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Jelentkező a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

5.2 Kedvezmények
Szolgáltató a tanfolyamok díjából az alábbi kedvezményeket biztosítja:
✔ Páros kedvezmény: Csoportos Kriston Intim Torna tanfolyam esetén, ha legalább 2 fő azonos időpontban lezajló tanfolyamon vesz részt és ezt a tanfolyamra történő jelentkezéskor jelzik, minden érintett Jelentkező 2.000,-Ft kedvezményben részesül a tanfolyam díjából.
✔ Amennyiben a Jelentkező a Kriston Intim Torna tanfolyam Szolgáltatónál történt elvégzését követően 48 órán belül a Kriston Gésák Titka kurzusra is jelentkezik és azt is elvégzi, úgy utóbbi árából 4.000,-Ft kedvezményben részesül. Az új tanfolyamra történő eredményes bejelentkezésre a 4. pontban foglalt rendelkezések az irányadóak azzal, hogy amennyiben Jelentkező az új tanfolyamra történő Jelentkezésétől eláll vagy azt módosítja a 6. pontban foglaltaknak megfelelően, úgy kedvezményét a későbbiekben már nem áll módjában felhasználni.
✔ A kedvezmények nem összevonhatóak.
✔ A kedvezmény elveszik, amennyiben a tanfolyam díja nem kerül megfizetésre a díjbekérőn meghatározott fizetési határidőn belül.

6. Elállás a Jelentkezéstől, felmondás és pénzvisszafizetés
A Jelentkező a „Jelentkezés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban a Jelentkező érvényesen jelentkezett a Tanfolyamra, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a Jelentkezést – azaz a felek közötti szerződéskötést – követő 14 napon belül megilleti az elállási jog, melyet köteles írásban, a szanna.kit@gmail.com e-mail címre küldött levelével gyakorolni.
SZÉP-Kártyával történt fizetés esetén visszautalás a kizárólag a teljesítő SZÉP-Kártyára lehetséges, amelynek átfutási ideje miatt a Jelentkezők szíves türelmére és a sztornózáshoz szükséges adatszolgáltatások érdekében együttműködésükre számít a Szolgáltató. A tranzakció sztornózását a Szolgáltató megkeresése alapján, a tranzakció pontos adatainak (kártyabirtokosi név, dátum, összeg) megadásával hajtja végre a SZÉP-Kártya üzemeltetője. A visszavonást követően a Jelentkező alszámláján jóváírásra kerül a korábbi terhelés összege.
Felhívjuk azonban a Jelentkezők szíves figyelmét, hogy amennyiben a tranzakció pénzügyi teljesítése már megtörtént a Szolgáltató részére – amely a Jelentkező által indított fizetést követő 1-5 munkanap –, akkor az alszámlára történő jóváírás a Szoláltató visszautalását követően történhet meg, az üzemeltetőt illető jutalékkal csökkentett összegben, amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása.
A Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tanfolyam a meghirdetett időpontban kerül megszervezésre és megtartásra. A szerződéskötést követő 14 napon túl is indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a Jelentkezőt, amelyet szintén írásban köteles megtenni és amely felmondás a már létrejött szerződést a jövőre nézve szünteti meg, azaz a Szolgáltató a már teljesített Szolgáltatás díjára igényt tarthat, azt nem köteles visszatéríteni. Mindezek alapján Jelentkező tudomásul veszi, hogy a felmondás az alábbiak szerint gyakorolható:

✔ A Tanfolyam megkezdése előtt legfeljebb 13 nappal történő felmondás esetén az előző bekezdésben ismertetett módosított időpontválasztás hiányában az előzőekben megfizetett díj 50%-át Jelentkező elveszíti Szolgáltató szervezéssel, időpontja lefoglalásával és esetlegesen a terembérleti díjak fedezetéül, kárátalányként, míg a másik 50% másik, 3 hónapon belül kezdődő Tanfolyamba beszámítható.
Amennyiben tehát a Jelentkező olyan Tanfolyamra jelentkezett, amely a Jelentkezést követően kevesebb, mint 14 napon belül kezdődik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a Jelentkező kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Jelentkező tudomásul vette, hogy a Tanfolyam egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Amennyiben a Jelentkező olyan Tanfolyamra jelentkezett, amely a Jelentkezést követően kevesebb, mint 14 napon belül kezdődik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a Jelentkező kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Jelentkező tudomásul vette, hogy a Tanfolyam egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
✔ Minden esetben igaz, hogy amennyiben a Tanfolyam megkezdése előtt a Jelentkező személye megváltozik (azaz az eredeti Jelentkező szervez maga helyett valakit), úgy a befizetett összeg 100% átruházható, azaz visszatartásra nem kerül sor.
✔ A Szolgáltató a Jelentkező megbetegedése esetén – figyelemmel az önhibán kívüli körülményre és a tanfolyam megszervezésével járó költségekre, – amennyiben a Jelentkező a lemondást követően a 3 hónapon belüli időpontban kezdődő új tréningidőpontra történő bejelentkezéskor orvosi igazolással alátámasztja a lemondás okát, az előzőekben megfizetett díj 50%-át veszíti el Szolgáltató szervezéssel, időpontja lefoglalásával és esetlegesen a terembérleti díjak fedezetéül, kárátalányként, míg a másik 50% másik, 3 hónapon belül kezdődő Tanfolyamba beszámítható.
✔ . Ezzel egyidejűleg szükséges megjelölni a Tanfolyam módosított időpontját is, amely Jelentkező részéről a továbbiakban már nem módosítható. Ebben az esetben kizárólag Csoportos Kriston Intim Torna esetén tartja vissza a díj 50%-át a Szolgáltató a már megfizetett és vissza nem igényelhető terembérleti díjra tekintettel. Jelentkező nem köteles orvosi igazolást bemutatni, azonban ez esetben vállalja a határidőn túli lemondással járó, előző bekezdésekben rögzített következményeket.

7. Módosuló vagy elmaradt tanfolyam
A Szolgáltatónak joga van lemondani Tanfolyam megtartását, amennyiben nincs rá elég jelentkező. Az egyes Tanfolyamok minimális létszámát a Weboldal az egyes tanfolyamtípusoknál feltünteti. Ebben az esetben a Jelentkező a teljes tanfolyami díjat visszakapja.
Amennyiben a Szolgáltató megbetegedik, vagy más okból nem tudja az adott órát megtartani, megfelelő helyettesítőt keres. Ha nem áll rendelkezésre ilyen személy, a tanfolyam másik időpontban kerül megtartásra.

Amennyiben bármely okból a Tanfolyam időpontja vagy helyszíne utóbb módosulna, vagy a Tanfolyam elmaradna, arról haladéktalanul, de legkésőbb 1 nappal a Tanfolyam megkezdése előtt Szolgáltató értesíti a Jelentkezőt, aki választása szerint a befizetett összeg visszautalására vagy annak másik Tanfolyam vagy egyéni tréning árába történő beszámítására tarthat igényt.
A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Tanfolyam esetleges módosulás/meghiúsulása esetén a Jelentkezőt mielőbb és pontosan tájékoztassa és a Tanfolyam díjának visszatérítését/beszámítását elősegítse.

8. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai
A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, abban hibák léphetnek fel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg a folyamatos vagy hibamentes Szolgáltatáshoz való hozzáférést.
A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Jelentkező vagy harmadik személy szerződésszegő, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

9. A Jelentkező felelőssége
9.1. A Jelentkező a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Tanfolyamon jobb életminőségének elérése érdekében vesz részt, mely nem helyettesíti a szakértői diagnózist, kezelést, ugyanakkor az adottságai figyelembevételével, saját felelősségére alkalmazza az elsajátított ismereteket.
A Tanfolyamra jelentkezés során tekintetbe veszi a következőket: altesti szerveit érintő kezelés, műtétet követően megvárja a fájdalom elmúltát, és az orvos azon engedélyét, hogy normál életvitelt folytathat. Várandósan, amennyiben az orvos nem tiltja a normál életvitelt, úgy bátran érkezhet a tanfolyamra a 9 hónap alatt bármikor. Trombotizálódott aranyér esetén annak szakorvosi kezelését követően javasolt a tanfolyam.
A Szolgáltató az oktatás minőségéért felelősséget vállal, azonban az otthoni alkalmazás a Jelentkező felelőssége. A tanultaktól való eltérő gyakorlat nem javasolt.
A Jelentkező vállalja, hogy:
✔ a Tanfolyamon sem kép, sem hangfelvételt nem készít, a bemutatott gyakorlatokat és az elhangzó magyarázatot semmilyen módon jegyzetként nem rögzíti;
✔ az itt megszerzett tudást kizárólag saját épülésére hasznosítja, azt semmilyen formában nem adja tovább;
✔ amennyiben fitnessz/jóga/gyógytorna stb. oktatással foglalkozik, akkor a Tanfolyamon megismert gyakorlatokat saját foglalkozásaiba nem építi be. A tilalom kiterjed a gyakorlatoknak módosított formában vagy más elnevezéssel való integrálására is.
A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei megsértése esetén anyagilag is felelősségre vonható.
9.2. A fenti részvételi feltételeket, a Tanfolyam, illetve a Tanfolyam helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Jelentkezőt a Szolgáltató a Tanfolyam biztonságos lebonyolítása, illetve a Tanfolyamon tartózkodó személyek zavartalan részvételének biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre vagy a Tanfolyam díjának részleges vagy teljes visszatérítésére nem kötelezhető.
9.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, egészségügyi válsághelyzet, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Jelentkező, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10. Értékelés
A Jelentkezőnek Kriston Intim Torna tanfolyam elvégzése esetén lehetősége van a Szolgáltató szöveges értékelésére, amelynek részleteit és feltételeit – továbbá az ezt méltányolandó, gyakorlást segítő hanganyaggal kapcsolatos információkat a www.intimtorna weboldal saját általános szerződési feltételei rendezik.

11. Kép- és hangfelvétel készítése
Szolgáltató esetenként fotót vagy videofelvételt és/vagy hangfelvételt kíván készíteni az egyes tanfolyamokról, azonban azok készítéséhez és felhasználásához a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:48. §. rendelkezéseinek megfelelően előzetesen valamennyi esetben a Jelentkezők hozzájárulását kéri a felvétel készítésének célja, terjedelme és nyilvánossága ismertetésével.
Szolgáltató kijelenti, hogy a felvételek esetleges felhasználására az arc kitakarásával vagy homályosításával kerül sor. Szolgáltató kijelenti, hogy a jogszerűen elkészített felvételt sem hozza külön hozzájárulás nélkül nyilvánosságra, adja át másoknak vagy többszörözi, továbbá nem használja fel az előzőleg tisztázott céltól eltérő módon.
Szükséges felhívni Jelentkezők figyelmét, hogy az esetleges nyilvánosságra hozatal az internet tulajdonságaiból fakadóan vissza nem vonható, továbbá, hogy a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti a Szolgáltatót.

12. A Weboldalon megjelenő szerzői jogok
Szolgáltató a LoveYourBelly Tanfolyamot elvégző tanítványai részére a Weboldalról elérhető, jelszóval védett, a Tanfolyam elvégzését követő 3 hónapon keresztül visszanézhető, gyakorlást segítő videókat tesz közzé a www.vimeo.com oldalon. szolgáltató itt kifejezetten visszautal jelen ÁSZF 9.1. alpontjában tett azon figyelemfelhívására, amely szerint valamennyi gyakorlatot Jelentkező saját felelősségére végzi.
A Weboldalon akár nyilvánosan, akár az előző bekezdésben jelzett módon és formában elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A Weboldalon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
A Jelentkező által a Weboldal használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Jelentkező észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Jelentkező részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

13. Záró rendelkezések
Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók, a nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.
Panasz esetén a Jelentkező a Szolgáltatóhoz fordulhat a szanna.kit@gmail.com e-mail címen. A Jelentkező a Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatos panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége és eljárási szabályzata a http://www.bekeltetes.hu címen érhető el.
A jelen ÁSZF 2023.12.20. napján került egységes szerkezetben módosításra és közzétételre. Jelen, módosításokkal egységes szerkezetű ÁSZF 2024.01.01. napjától hatályos.